773 04 04 03
Data Privacy
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
Jsem informován/a, že v souvislosti s používáním rezervačního systému D&D Fitness Studia, které provozuje Bc.Veronika Dolanská, IČ: 03196127 (dále jen „Správce“), jsou zpracovány moje osobní údaje, které vyplňuji při registraci povinně, a to:
1 jméno a příjmení
2 pohlaví
3 emailová adresa
a dále jsou zpracovány moje osobní údaje, které mohu při registraci vyplnit dobrovolně, a to:
4 adresa
5 telefonní číslo
6 datum narození
Jsem informován/a, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vedení evidence v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služby, kterou si sjednávám v rezervačním systému.
Jsem informován/a, že s mým souhlasem mi budou na moji emailovou adresu zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu s příslušnou žádostí na info@bungeeworkout.cz.
Jsem informován/a, že k mým osobním údajům má přístup poskytovatel rezervačního systému, se kterým Správce uzavřel zpracovatelskou smlouvu.
Mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou budu využívat služby, poskytované Správcem a následně po dobu dalších maximálně 5 let (pokud zákon nestanoví jinak např. plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).
Jsem informován/a, že vzhledem ke zpracování mých osobních údajů mám následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům
b) právo na opravu
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
d) právo na omezení zpracování údajů
e) právo vznést námitku proti zpracování
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.