773 04 04 03
general Terms and conditions

Provozní řád D&D Fitness stud/ia

(provozovatel: Veronika Dolanská, IČ: 03196127, provozovna: Švábky 2, Praha 8, Libeň)

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

Návštěvník studia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

Účastnit se lekcí mohou návštěvníci starší 15 let.

Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní nebo čerpat sportovní služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru studia bez řádně zaplaceného vstupného.

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese studio žádnou odpovědnost.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (kromě bungee workoutu) a při cvičeních na podložkách také vlastní ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy recepce. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.

Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. oděv do šatních skříněk a boty do botníku u recepce. Šatní skříňka je opatřena visacím zámkem. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.

V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek či jiného vybavení studia je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze recepce.

V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze recepce. Pro potřeby první pomoci je v recepci k dispozici lékárnička vybavená dle platných předpisů.

V případě krádeže ohlaste obsluze recepce tuto skutečnost. Obsluha zavolá policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

V prostorách studia platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Je zakázáno znečišťovat prostory studia.

Do prostor studia je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor studia bez náhrady vyvedeny.

Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný. Provozovatel nenese odpovědnost za důsledky porušování bezpečnostních pravidel návštěvníkem.

Návštěvník není oprávněn cviky z lekcí Bungee Workout, Bungee fit, Bungee easy, Bungee Rehab, Bungee Kids ani Bungee Family užívat pro komerční užití, ani cviky popisovat dalším osobám nebo je další osoby učit.Vstupem do studia návštěvník souhlasí s touto skutečností a zodpovídá také za osoby přicházejicí do studia s ním na jeho registraci v rezervačním systému. V případě porušení této podmínky si studio D&D Fitness nárokuje pokutu ve výši 2 000 000 Kč.

Návštěvník lekce není orpávněn použít zaslané video ke komerčnímu užití. Návštěvníkovi není umožněno pořizovat vlastní audiovizuální záznamy prostor, cvičení ani vybavení, okud mu to není výslovně dovoleno. V případě porušení této podmínky si studio D&D Fitness nárokuje pokutu ve výši 1 000 000 Kč

V Praze dne 30.10.2017